Sign & display

Sign & display

Dé leverancier voor kunststof in al uw reclametoepassingen. We helpen u van advies tot en met productie.

Lees verder
Industrie

Industrie

Wij adviseren u omtrent de toepassing, het verwerken en het gebruik van Industriële kunststof materialen.

Lees verder
Bouw & interieurbouw

Bouw & interieurbouw

Altijd het juiste materiaal voor toepassing in bouw & interieurbouw. Van kunststof halffabricaat tot kastdeur!

Lees verder
Missie & visie

Missie & visie

Synergie door onze landelijke samenwerking, en tegelijkertijd uw regionale partner voor kunststoffen op maat.

Lees verder

Verkoop- en leveringsvoorwaarden DS-Groep BV

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1         
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door DS Kunststoffen BV gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen DS Kunststoffen BV aangegaan.

1.2         
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van DS Kunststoffen BV zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van DS Kunststoffen BV zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.1         
DS Kunststoffen BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2.       
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van DS Kunststoffen BV onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.3         
Algemene voorwaarden worden slechts door DS Kunststoffen BV aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1.       
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van DS Kunststoffen BV, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3.2         
Gegevens in drukwerken verstrekt door DS Kunststoffen BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden DS Kunststoffen BV niet.

Artikel 4 Overeenkomst.

4.1      
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor DS Kunststoffen BV door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

4.2         
Elke met DS Kunststoffen BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat DS Kunststoffen BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.3         
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door DS Kunststoffen BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van DS Kunststoffen BV binden de laatste niet, voor zover ze door DS Kunststoffen BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6.1         
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6.2         
Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden DS Kunststoffen BV niet.

6.3         
Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6.4         
Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van DS Kunststoffen BV.

Artikel 9 Aanbetaling.

DS Kunststoffen BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van DS Kunststoffen BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10.1        Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

10.2       
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor DS Kunststoffen BV zijn de goederen te leveren.

10.3      
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door DS Kunststoffen BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse-verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.

12.1       
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2       
Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12.3       
Door DS Kunststoffen BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.4       
De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13.1       
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13.2       
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DS Kunststoffen BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13.3       
Aangebrachte wijzigingen kunnen ten gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door DS Kunststoffen BV zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14.1       
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door DS Kunststoffen BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan DS Kunststoffen BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht DS Kunststoffen BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14.2       
Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt DS Kunststoffen BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.

15.1       
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, DS Kunststoffen BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering DS Kunststoffen BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2       
DS Kunststoffen BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3       
Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15.4       
Indien de reclame naar het oordeel van DS Kunststoffen BV c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. DS Kunststoffen BV is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie

16.1       
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend DS Kunststoffen BV aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. DS Kunststoffen BV zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien DS Kunststoffen BV na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16.2       
Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer DS Kunststoffen BV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18.1       
DS Kunststoffen BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

      a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

     
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

18.2       
DS Kunststoffen BV is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van DS Kunststoffen BV of van hen, die door DS Kunststoffen BV te werk zijn gesteld.

18.3       
DS Kunststoffen BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.

19.1       
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar DS Kunststoffen BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van DS Kunststoffen BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van DS Kunststoffen BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor DS Kunststoffen BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2       
DS Kunststoffen BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20.1       
Zolang DS Kunststoffen BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koopherkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van DS Kunststoffen BV.

20.2       
DS Kunststoffen BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3       
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21.1       
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling is op vervaldatum verschuldigd zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke opdrachtgever op DS Kunststoffen BV meent te hebben.

21.2       
DS Kunststoffen BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21.3       
DS Kunststoffen BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21.4       
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat DS Kunststoffen BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

21.5       
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met DS Kunststoffen BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens DS Kunststoffen BV te voldoen, alsmede in geval van faillissement, schuldsanering, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, dan wel verpanding er van, is DS Kunststoffen BV gerechtigd om zonder ingebrekstelling en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat DS Kunststoffen BV tot enige schadevergoeding of garantie zal zijn gehouden en onverminderd DS Kunststoffen BV verdere toekomende rechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door DS Kunststoffen BV gesloten overeenkomst en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van DS Kunststoffen BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgelijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.